Tiếng Anh Chuyên Ngành – Kiểm Tra Từ Vựng Tiếng Anh Ngân Hàng Và Tài Chính

40.000

Tiếng Anh Chuyên Ngành – Kiểm Tra Từ Vựng Tiếng Anh Ngân Hàng Và Tài Chính

Quyển sách này được viết cho những người phải dùng đến ngôn ngữ thứ 2 là tiếng Anh để giao tiếp, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Sách bao gồm ngôn ngữ hữu dụng để làm việc trong nghiệp vụ ngân hàng qui mô nhỏ, các bộ phận tài chính trong công ty và các tình huống khác liên quan đến các giao dịch tài chính.