Ruột giấy refill – A5 – Sổ còng – 6 lỗ

90.000

GIẤY REFILL RUỘT SỔ CÒNG 6 LỖ (sp chỉ gồm giấy, không bao gồm còng)
Sử dụng để refill ruột sổ còng 6 lỗ, khổ A5 với nhiều định dạng cho bạn lựa chọn.