Ngân Hàng Trung Ương Các Vai Trò Và Nghiệp Vụ

165.000

Trong quyển sách hay về ngân hàng trung ương này bạn sẽ tiếp thu những kiến thức tổng quát về tiền tệ và ngân hàng, cán cân thanh toán. Giới thiệu bạn đọc công cụ xác định tỷ giá. Và nội dung chính của quyển sách này là giới thiệu về ngân hàng trung ương cũng như vai trò và nhiệm vụ của ngân hàng trung ương trong nền kinh tế tổng thể nói chung và lĩnh vực ngân hàng nói riêng. Ngân hàng trung ương là nơi điều tiết tiền tệ quốc gia và đưa ra các chính sách tiền tệ có tầm ảnh hướng đến toàn ngành kinh tế.