Kỹ năng làm việc nhóm và xây dựng mối quan hệ tại công sở

299.000

Khóa học “Kỹ năng làm việc nhóm và xây dựng mối quan hệ tại công sở” được thiết kế như một giải pháp để góp phần giúp các nhà lãnh đạo và thành viên doanh nghiệp làm tốt hơn vai trò của mình trong tổ chức, từ đó có thể thành công hơn và dẫn dắt tổ chức ngày càng phát triển hơn.