Sách – Kinh tế – Khái Lược Những Tư Tưởng Lớn

330.000

Điều gì xảy ra trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế? Tiền tệ vận hành ra sao? Vì sao chúng ta
phải đóng thuế? Kinh tế học ảnh hưởng đến từng khía cạnh của đời sống của chúng ta, từ việc
đi làm đến cách tiêu tiền – và các ý tưởng kinh tế lớn vẫn đang tiếp tục định hình thế giới ngày
nay.