Hệ Thống Thông Tin Tài Chính Ngân Hàng

63.000

Hệ Thống Thông Tin Tài Chính Ngân Hàng

Quyển sách hay về ngân hàng này tập trung giới thiệu nội dung và phương pháp sử dụng hệ thống thông tin Tài Chính – Ngân hàng. Phần lý thuyết giới thiệu tổng quan về quản lý tài chính doanh nghiệp, ngân hàng trong nền kinh tế thị trường hiện đại, giới thiệu hệ thống thông tin tài chính ngân hàng. Đồng thời cung cấp bạn đọc cách ứng dụng các hàm tính Excel trong hệ thống thông tin Tài Chính – Ngân hàng, kỹ thuật phân tích rủi ro và phân tích hồi qui,…