Fast Bankers – Nghiệp vụ ngân hàng

5.000.000

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

  1. Tuyển dụng nhân sự chính thức cho các Ngân hàng theo chương trình hợp tác
  2. Trang bị và củng cố lại kiến thức nền tảng cơ bản về tài chính ngân hàng cho học viên
  3. Elearning nghiệp vụ chuyên sâu, training on job và các kỹ năng cần thiết cho công việc