COMBO 5 Cuốn: Lãnh Đạo Tiên Phong – Đằng Sau Một Quyết Định Lớn

528.000

Bộ sách “LÃNH ĐẠO TIÊN PHONG – ĐẰNG SAU MỘT QUYẾT ĐỊNH LỚN” chính là chiếc la bàn giúp các NHÀ QUẢN TRỊ “định nghĩa lại” khái niệm lãnh đạo, cần tư duy lại tinh thần lãnh đạo, và phải được trang bị các mô hình, các lối tư duy, cùng những công cụ và phương pháp mới để sẵn sàng tiên phong mở đường, kiến tạo nên một tổ chức luôn có khả năng tiến tới những thắng lợi mới trong thời đại mới này.